EU-biologisch (vlees)

Topkeurmerk
Topkeurmerk

EU-biologisch (vlees)

Het Europese keurmerk voor biologisch is een keurmerk van de Europese Unie (EU) voor biologische producten, in dit geval vlees. Het is ook te vinden op groente en fruit, eieren, zuivel, koffie, thee en chocola, wijn, tropische groente en fruit en bloemen en planten. EU-Biologisch heeft een wettelijke status: de EU heeft de meest meetbare uitgangspunten van de biologische landbouw in wetgeving vastgelegd. De biologische landbouw is gebaseerd op...

  • Milieu
  • Dier
  • Mens
  • Speelt niet
  • Controle
  • Transparantie

Het Europese keurmerk voor biologisch is een keurmerk van de Europese Unie (EU) voor biologische producten, in dit geval vlees. Het is ook te vinden op groente en fruit, eieren, zuivel, koffie, thee en chocola, wijn, tropische groente en fruit en bloemen en planten.

EU-Biologisch heeft een wettelijke status: de EU heeft de meest meetbare uitgangspunten van de biologische landbouw in wetgeving vastgelegd. De biologische landbouw is gebaseerd op respect voor de natuur en verantwoord gebruik van natuurlijke hulpbronnen.

Welke eisen stelt het keurmerk?

Biologische bedrijven gebruiken heel beperkt bestrijdingsmiddelen, en alleen natuurlijke middelen. In eerste instantie weren ze ziekte, plagen en onkruid met teeltmaatregelen, bijvoorbeeld mechanische zoals schoffelen en wieden, maar ook door inzet van natuurlijke vijanden van parasieten. De dieren krijgen biologisch voer.
Een minimumhoeveelheid voer moet van het eigen bedrijf of uit de regio (EU) moet komen (minimaal 60% bij runderen, 30% bij pluimvee en varkens). Daardoor blijft de import van veevoer en eventuele daarmee gepaard gaande tropische ontbossing beperkt. Het EU-biologisch-keurmerk geeft geen garantie dat er geen ontbossing plaatsvindt.

EU-Biologisch stelt geen directe eisen aan energiegebruik of aan beperking van broeikasgasuitstoot, wel worden deze indirect beperkt door een verbod op gebruik van kunstmest. Het aantal dieren per grondoppervlak moet zodanig zijn dat de schade aan de bodem door de dieren en hun mest minimaal is. Het maximale aantal dieren is ook beperkt om een te hoge stikstofuitstoot te voorkomen.

Ten aanzien van dierenwelzijn ziet de Dierenbescherming EU-biologisch als gelijkwaardig aan Beter Leven 3 sterren. EU-Biologisch krijgt daarom dezelfde score voor dierenwelzijn. Er is aandacht voor het type huisvesting, met voldoende ruimte en middelen voor soorteigen gedrag. Ze hebben altijd toegang tot buitenruimte. Gezondheidsproblemen die vaak optreden bij intensieve veehouderij moeten worden vermeden. Er mogen geen kalmerings- of dwangmiddelen worden ingezet bij bijvoorbeeld transport, maar er is geen maximum transportduur vastgesteld.

Hoe is de controle geregeld?

Elk EU-land wijst een onafhankelijke, geaccrediteerde organisatie aan die verantwoordelijk is voor de controle. In Nederland is dat Skal Biocontrole. Op hun site staat alles over waar gecertificeerde bedrijven aan moeten voldoen. Er is een sanctiebeleid.

Impactrapportage

Milieu Centraal vindt het belangrijk dat beeldmerken naar consumenten communiceren wat de impact van hun beeldmerk is. EU-biologisch had ten tijde van de beoordeling nog geen impactrapportage gepubliceerd. Voor deze beoordeling heeft dit geen gevolgen, maar bij een volgende beoordelingsronde zullen we dit wel meewegen in de score op transparantie.

Op welk soort producten is het beeldmerk te vinden?

Alle biologische producten waaronder vlees. Elk bedrijf dat biologische producten wil produceren, verwerken, verpakken, importeren, verhandelen of opslaan moet hiervoor gecertificeerd zijn.

Meer informatie

Lees meer over de milieubelasting van vlees eten. Lees hier uitleg over de scores in de Keurmerkenwijzer.


Laatste screening April 2022
?

Deze procedure volgt Milieu Centraal bij het beoordelen van keurmerken.