Over de Keurmerkenwijzer

De Keurmerkenwijzer van Milieu Centraal geeft informatie over zo'n 300 keurmerken en logo’s die iets zeggen over milieu, dierenwelzijn en/of aspecten rondom mens & werk. Milieu Centraal beoordeelt op basis van de informatie die beeldmerken op hun website publiceren hoe streng de eisen van de keurmerken en logo’s zijn. Bovendien wordt meegewogen hoe de controle op het voldoen aan de eisen geregeld is. 

Bij beeldmerken op voeding brengt Milieu Centraal ten aanzien van betrouwbaarheid ook in kaart of er een sanctiebeleid is en of in het hele productieproces gewaarborgd is dat aan de eisen wordt voldaan. Bovendien beoordeelt Milieu Centraal of beeldmerken transparant zijn in hun informatie en of deze goed vindbaar en begrijpelijk is. Verder wordt gekeken of de eisen toetsbaar zijn. Dat houdt in dat de eisen concreet en meetbaar moeten zijn. Concreet is: ‘Drie kippen per vierkante meter’. Niet concreet is: ‘De dieren hebben voldoende ruimte’.

In de Keurmerkenwijzer vind je alleen beeldmerken die over duurzaamheid gaan, of die je met duurzaamheid in verband zou kunnen brengen. Andere beeldmerken beoordeelt Milieu Centraal niet (bijvoorbeeld over gezondheid of veiligheid – denk aan het Politiekeurmerk Veilig Wonen).

Milieu Centraal controleert niet of de gestelde eisen in de praktijk worden nageleefd, en doet geen onderzoek naar de impact van keurmerken op duurzaamheid.

Score

De hoogste score op elk onderdeel is 5 gevulde vakjes, de laagste 0. In sommige gevallen is er geen score aangegeven met gevulde vakjes, maar staat er tekst.

  • Als een aspect niet van toepassing is op een productgroep, staat er ’speelt niet’. Groente kun je bijvoorbeeld niet beoordelen op dierenwelzijn.
  • In sommige gevallen kan geen (eenduidige) score worden gegeven, dan staat er ‘zie informatie’ en wordt toegelicht hoe je het beeldmerk interpreteert. Dit is bijvoorbeeld het geval als er verschillende ambitieniveaus zijn binnen hetzelfde beeldmerk.
  • Als er geen score bepaald is, staat er ‘niet gecheckt’. De reden kan zijn dat het keurmerk te weinig informatie beschikbaar stelt. Daarnaast kan het zijn dat Milieu Centraal het ambitieniveau van de eisen op de duurzaamheidsaspecten niet beoordeelt, als de controlerende partij niet onafhankelijk is. Dan staat er ‘niet gecheckt’ in plaats van een score bij milieu, dier en/of mens. Ook beoordeelt Milieu Centraal niet-voedingsbeeldmerken niet op het onderdeel transparantie.

Lees meer over de scores.

Beoordeling

Milieu Centraal baseert zich voor de beoordelingen alleen op informatie die de beeldmerkeigenaar publiekelijk online beschikbaar stelt. Alle beeldmerken worden langs dezelfde lat gelegd; dus aan hetzelfde beoordelingsproces onderworpen. Per productgroep zijn deelaspecten gekozen, waarop binnen de duurzaamheidsaspecten milieu, dier en mens & werk wordt beoordeeld. Dit maakt de beoordeling in elke productgroep zo relevant mogelijk.

Beeldmerken worden altijd door twee onderzoekers van Milieu Centraal beoordeeld. Eén onderzoeker beoordeelt het beeldmerk aan de hand van een beoordelingsformulier en komt zo tot de scores. Een tweede onderzoeker controleert de scores en de onderbouwing (tweede beoordeling).

De scores voor individuele beeldmerken zijn relatief ten opzichte van de scores voor andere beeldmerken binnen een productgroep. Op die manier kunnen beeldmerken binnen een productgroep gemakkelijk vergeleken worden (benchmark).

Voor keurmerken op voeding is het proces van beoordeling nog uitgebreider. Enkele keren is een grote screeningsronde van voedingsbeeldmerken uitgevoerd (de laatste keer was in het voorjaar van 2022). Daarbij doet een expertgroep nog een extra toetsing. In het geval dat Milieu Centraal en de expertgroep niet op één lijn zitten, wordt advies ingewonnen bij de Wetenschappelijke Raad van Advies van Milieu Centraal.

Keurmerk of logo?

In de Keurmerkenwijzer vind je naast keurmerken ook bedrijfslogo’s, paraplulogo's en andere plaatjes die op verpakkingen staan en iets over duurzaamheid zeggen. Lees meer over de verschillen.

Topkeurmerken voeding

In 2022 zijn de keurmerken en logo’s over duurzaamheid van voeding volgens een herziene methodiek zeer grondig beoordeeld. Twaalf keurmerken vielen hierbij op. Zij stellen binnen een productgroep de hoogste eisen op het gebied van milieu, dierenwelzijn en mens & werk. Milieu Centraal noemt ze daarom topkeurmerken. Lees meer over topkeurmerken.