Rijk aan smaak & gemaakt met duurzaam verbouwde groenten

Bedrijfslogo
Bedrijfslogo

Rijk aan smaak & gemaakt met duurzaam verbouwde groenten

‘Rijk aan smaak & gemaakt met duurzame groenten’ is een beeldmerk van Unox. Welke eisen stelt het beeldmerk? Het beeldmerk zegt aandacht te hebben voor het milieu, en de eisen zijn uitgewerkt in een Duurzame Landbouwcode van moederbedrijf Unilever. Er wordt geëist dat broeikasgasemissie en watergebruik worden gemonitord. Stikstof in de bodem wordt ook gemonitord, dus er is enige aandacht voor de bodem, maar er zijn geen eisen over bijvoorb...

  • Milieu
  • Dier
  • Speelt niet
  • Mens
  • Speelt niet
  • Controle
  • Transparantie

‘Rijk aan smaak & gemaakt met duurzame groenten’ is een beeldmerk van Unox.

Welke eisen stelt het beeldmerk?

Het beeldmerk zegt aandacht te hebben voor het milieu, en de eisen zijn uitgewerkt in een Duurzame Landbouwcode van moederbedrijf Unilever. Er wordt geëist dat broeikasgasemissie en watergebruik worden gemonitord. Stikstof in de bodem wordt ook gemonitord, dus er is enige aandacht voor de bodem, maar er zijn geen eisen over bijvoorbeeld gewasrotatie. Er zijn keuzemaatregelen op het gebied van verminderen van broeikasgasuitstoot en energie- en waterverbruik, (kunst)mestgebruik, of het inzetten van gewasbeschermingsmiddelen met een lager milieurisico. Omdat deze niet verplicht zijn, zijn ze niet meegewogen in de bepaling van het ambitieniveau.

Hoe is de controle geregeld?

De controle op het voldoen aan de eisen van ‘Rijk aan smaak & gemaakt met duurzame groenten’ wordt uitgevoerd door een onafhankelijke, geaccrediteerde instelling. De controle is jaarlijks op een deel van alle boerenbedrijven en alleen aangekondigd. Milieu Centraal vindt het voor beeldmerken op voeding belangrijk dat de controle jaarlijks plaatsvindt op alle boerenbedrijven, inclusief onaangekondigde controles. Er is geen controle op of het logo inderdaad alleen op producten staat die met voldoende duurzaam verbouwde groenten zijn bereid.

Impactrapportage

Milieu Centraal vindt het belangrijk dat beeldmerken naar consumenten communiceren wat de impact van hun beeldmerk is. ‘Rijk aan smaak & gemaakt met duurzame groenten’ had ten tijde van de beoordeling nog geen impactrapportage gepubliceerd. Voor deze beoordeling heeft dit geen gevolgen, maar bij een volgende beoordelingsronde zullen we dit wel meewegen in de score op transparantie.

Op welk soort producten is het beeldmerk te vinden?

Het beeldmerk is te vinden op Unox producten waarvan groenten in het product geteeld zijn volgens de Duurzame Landbouwcode van Unilever.

Meer informatie

Lees meer over de milieubelasting van groente en fruit. Lees hier uitleg over de scores in de Keurmerkenwijzer.


Laatste screening April 2022
?

Deze procedure volgt Milieu Centraal bij het beoordelen van keurmerken.