Fairglobe

Paraplulogo
Paraplulogo

Fairglobe

Fairglobe is geen keurmerk, maar een merk van Lidl voor Fairtrade-gecertificeerde producten, waaronder koffie, thee, en chocolade. Het Fairtrade-keurmerk (vroeger in Nederland Max-Havelaarkeurmerk) richt zich op kleine boeren en arbeiders in ontwikkelingslanden en helpt ze een betere positie te verkrijgen in de handelsketen. Als zij een betrouwbaar inkomen hebben en kunnen leven van hun werk, kunnen ze bouwen aan een duurzame toekomst van hun ...

  • Milieu
  • Dier
  • Speelt niet
  • Mens
  • Controle
  • Transparantie

Fairglobe is geen keurmerk, maar een merk van Lidl voor Fairtrade-gecertificeerde producten, waaronder koffie, thee, en chocolade.

Het Fairtrade-keurmerk (vroeger in Nederland Max-Havelaarkeurmerk) richt zich op kleine boeren en arbeiders in ontwikkelingslanden en helpt ze een betere positie te verkrijgen in de handelsketen. Als zij een betrouwbaar inkomen hebben en kunnen leven van hun werk, kunnen ze bouwen aan een duurzame toekomst van hun gezin en gemeenschap.

Welke eisen stelt het beeldmerk?

Fairtrade is een ontwikkelingsmodel, om ook boeren in een slechte, afhankelijke positie de kans te geven zich aan te sluiten. Daarom gaan met name de milieueisen niet heel ver. Er zijn veel niet-verplichte ontwikkelingseisen om geleidelijke verbetering te bewerkstelligen, deze tellen niet mee voor de score.

De verplichte milieueisen zijn met name gericht op behoud van natuurlijke ecosystemen (inclusief bos), bodemkwaliteit en beperking van de impact op de omgeving. Geïntegreerde plaagbestrijding moet worden gestimuleerd en werknemers moeten getraind zijn om pesticiden goed te gebruiken. Er zijn geen verplichte eisen ten aanzien van klimaatimpact, energiegebruik en watergebruik.

Op sociaal vlak zijn de eisen vergaand. Kinder- en dwangarbeid is verboden, en kinderen uit boerenfamilies mogen alleen onder strikte voorwaarden meewerken, bijvoorbeeld alleen na school en alleen bij werk wat past bij hun leeftijd en conditie. Discriminatie op grond van een breed spectrum aan redenen is verboden. Werknemers hebben vrijheid van vereniging en verenigde werknemers mogen niet anders behandeld worden. De werkomgeving moet veilig zijn, door training ten aanzien van gebruik en opslag van gevaarlijke stoffen, beschikbaarstelling van beschermingsmiddelen en schoon water en sanitair en eerste hulpfaciliteiten. Straffen en geweld zijn verboden. De coöperaties ontvangen een Fairtradepremie en deelnemende boeren beslissen samen hoe deze besteed wordt. Er is een minimum marktprijs gegarandeerd.

Hoe is de controle geregeld?

Fairtrade is ‘ISEAL Code Compliant’. Dit betekent dat Fairtrade voldoet aan de gedragscode van de ISEAL Alliance, een wereldwijde organisatie die werkt om de ambitie, geloofwaardigheid en impact van duurzaamheidsstandaarden te vergroten. Er is een sanctiebeleid met intrekking van het certificaat als niet aan de eisen van het keurmerk wordt voldaan. Fairtrade Nederland rapporteert jaarlijks over het aantal boeren dat heeft geprofiteerd van het programma, en wat zij met de extra inkomsten hebben kunnen doen (bijvoorbeeld t.a.v. huisvesting, gezondheidszorg, onderwijs).

Impactrapportage

Milieu Centraal vindt het belangrijk dat beeldmerken naar consumenten communiceren wat de impact van hun beeldmerk is. Fairglobe had ten tijde van de beoordeling nog geen impactrapportage gepubliceerd. Voor deze beoordeling heeft dit geen gevolgen, maar bij een volgende beoordelingsronde zullen we dit wel meewegen in de score op transparantie.

Op welk soort producten is het beeldmerk te vinden?

Koffie, thee, chocolade.

Meer informatie

Lees meer over de milieubelasting van koffie, thee en chocolade. Lees hier uitleg over de scores in de Keurmerkenwijzer.


Laatste screening April 2022
?

Deze procedure volgt Milieu Centraal bij het beoordelen van keurmerken.